Et Bauerejoa

Quelle: Äfela Platt von Anneliese Herschbach
Übersetzt ins Baarer Platt: Heribert Hänzgen


Em Januar de Ärbet roht en Wiss on Feld
Bitter kalt öss et, onn weiß de Wält.

Füa de Wuschtkirmes wiet en Sau jeschlacht
Bloot on Lewwawuscht jemacht.

Em Bösch, do wiet et Holz jeschlohn
on su mänech Ärbet de em Summa leie bliff jedohn.

Ze schaffe jett et on alle Änn
de Reachel brauchen neue Zähn.

Et wiet da alles repariert
nojekuckt on joot jeschmiert.

Doch es erömm de krüßte Kält
kenne Baua et mie henna em Owe hält.

Dö Öcksja de ma neu erstanne
deet ma füa de Äjeschlidde spanne.

Se weren jeliet e Juch ze trohn
on be ma Hotz on Haar det verstohn.

On batt em Wenta su fein jeflächt
dome wiet nau jeplöcht on jeächt.

Awa su lang de Schlie nach Blöte trohn
döref de Fuamann net ohne Händsche john.

On e ma de üschte Kuckuck huet
De Hawa en de Boddem jehüet.

De Joetezaun hett och nach Löcke
de moss en alla Eil ma flecke.

Wenn de Klucks mett de Hönkele en de Joete jerät
den es de Fleckerei ze spät.

Nau weren de Satzkromppere fein sordiert
ent bratjemachte Feld tranzbediet.

Jans strack jesatt Fua füa Fua
da kütt ma bem Häufe och nett aus de Spua.

Mett denne Küll datt öss en bechwärlech Saach
om bäste woet ma ob en räneje Dach.

Beim Höhmache deet ma jorjens on nommdachs ent Wissedall ränne
mäe, spreede udda wänne.

Dann on wann kütt och mött onna
Janz huttech da nach Blitz on Donna.

Met Rähne jet et och nach loss
de janze Ärbet woa ömsoss.

Da hemma at huttech Pitta on Paul
de machen em Kua de Wurzel faul.

Öm en jodde Ähr hätt ma sein Nut
etjeet jo öm ett dajlech Brut.

Om jemäht wiet noch von Hand
met de Kromm jeraaft on de Männa henneröcks nojerannt.

De Mähmaschinn zecht nach et Peat
bat sech beshea och joot beweat.

On wenn et da zum Owend jeht
et janze Feld voll Kaste steht.

Henn de da joot acht Dach jestanne
Wiet da Boa enjefange.

Järef für Järef fein en de Reih
och mänech Destel es debei.

Ende Mett ömma huh, dat moß ech nach erwähne
Dat et nett erenn kann rähne.

Nau woet ma ob de Dräschmaschinn
de fiet von ennem zom annere hin.

Sein de Bäa jedräscht jeet se von Haus zu Haus
enne heleft dem annere aus.

Dä üschte Septemba St. Ägidius es ose Kirchepatron
de Leut noch riechtech feiere dohn.

Mänech enne schlacht da noch e Rend
ob de Kirmes fröt sich jedes Kend.

Baltes Juan kütt mett seinem Stand von hoessem onjeröckt
datt mächt de Kenna janz veröckt.

Napo jett et Junnechstange on Kromeskoche
dotröpp freuen se sech seit Woche.

Bös Lauksmoat mossen de Krompere ausjedohn
soß dörf ma nett ob dea Luckas john.

De jebrodene Krompere em Kromperefeua dörf ech nett verjeaße
alt und jung doten de jea äße.

De Hohlejänse velossen nau baal ia Hehm
Blädder fallen von de Böhm

De 11.11. dat es öch bekannt
weren üwaall de Mietesfeua afjebrannt.

Für mäneje Baua em schlemme Dach
de Mietesdach trefft en baal de Schlach.

Pacht on Stäch sein fällech dann
on su mäneje ärme Mann

dea woll sein Sau ent Röches hänge
Moß se bei de Mäzela bränge.

De Kappes wiet jeschaaft on ent Faas jestomt
de üschte Noesfröste kun da prompt.

Et jeet enem oft nach viell ze hooß
da kütt och att de Nickeloos.

Durch et Haus zecht Brotappeldoft
Hemlechkeete leien en de Loft.

De üscht Kietz brännt on em Kranz
ob Weihnachte frööt ma sech voll un janz.

On eh ma sech da kuckt eröm
Es dat janze Jhoa eröm